AKTY PRAWNE

Ustawa o rybactwie śródlądowym 

Ustawa Prawo wodne

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa o sporcie kwalifikowanym

Ustawa o kulturze fizycznej

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Konwencja antydopingowa

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

PRZEPISY PZW

Statut Polskiego Związku Wędkarskiego

Regulamin amatorskiego połowu ryb

Regulamin organizacyjny koła PZW

Regulamin komisji rewizyjnych PZW

Regulamin nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW

Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych PZW

Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW

 

 
Tworzenie stron, projektowanie wizytówek, szablony aukcji - wPartner.pl