Lokalizacja
Jest to zbiornik wodny wchodzący w skład kompleksu Klubu Garnizonowego (K-2996) ,,Czarnej Dywizji” (11LDKPanc), usytuowany w Żaganiu, przy ul. Żarskiej, wjazd przy mostku na rzece CZERNA.
Od rzeki CZERNEJ oddziela go sztucznie usypana, zadrzewiona grobla o szerokości średnio 10-15m.
Powierzchnia zbiornika ok. 1ha. Średnia głębokość ok. 1 – 1,5m (poziom wody uzależniony od stanu rzeki CZERNA).
Współrzędne zbiornika (wyspa po środku) – mapa Google Earth:
- 51 37’29” – szer. geogr. pół;
- 15 17’33” – dł. geogr. wsch;
- na wys. 104m n.p.m.

. .

.

Zbiornik powstał w 1983 roku dla uczczenia 100 rocznicy powstania Wędkarstwa Polskiego na podstawie uchwały Zgromadzenia członków koła z dnia 15 lutego 1979 roku o zagospodarowaniu terenów bagiennych poprzez wykopanie stawu, usypania i zalesienia grobli oddzielającej staw od rzeki CZERNA.
Jest funkcjonującym ,,pomnikiem – reliktem” wykonanym w całości przez wojskowych członków koła PZW,
w ramach tak prestiżowych w tamtych latach ,,czynów społecznych”.

Po opracowaniu i zatwierdzeniu planów do prac związanych z zagospodarowaniem stawu przystąpiono od marca 1983 roku. Prace trwały do lipca. Po przeprowadzonych odłowach i spuszczeniu wody, staw oczyszczono i pogłębiono, wykonano nowy odpływ, usypano nowe stoki brzegowe, przeprowadzono remont przystani i mostu spacerowego na wyspę, wykonano oczyszczalnik. Ponownego zarybienia stawu dokonano dwukrotnie
na jesieni 1983 roku.
Kolejne prace rekultywacyjne przeprowadzono w latach 1997 i 2005 przy znaczącym udziale i pomocy
Dowódców 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

!!! STAW JEST ŁOWISKIEM ZAMKNIĘTYM !!!
Uprawnionymi do wędkowania są tylko członkowie Koła posiadający
AKTUALNE PRZEPUSTKI - ZEZWOLENIA.

!!! KOMUNIKAT !!!

W związku z dużą presją zmotoryzowanych wędkarzy, rozjeżdżaniem alejek
oraz pozostawianiem samochodów coraz bliżej stawu

z dniem 02.05.2013r wprowadzony został całkowity zakaz
wjeżdżania pojazdami poza obszar chodnika prowadzącego do budynku klubowego.

Pojazdy należy parkować na parkingu obok kotrów.
Służba ochronna SUFO ma prawo rygorystycznie wymuszać powyższe ograniczenie.

§ 1
Staw GKO jest łowiskiem zamkniętym
Wchodzi w skład kompleksu wojskowego K-2996.
§ 2
Maksymalna ilość wydawanych PRZEPUSTEK/ZEZWOLEŃ – 50szt. Decyduje kolejność zgłoszeń.
§ 3
Właścicielem obiektu jest MON/DWLąd, Zarządcą - Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra,
Administratorem - 43.WOG,
Użytkownikiem - Dowódca 11LDKPanc.
 Opiekunem - Koło PZW nr 3 Żagań.
§ 4
Staw nie należy do wód ogólnodostepnych, ani specjalnych PZW Okręg Zielona Góra.
§ 5
Na stawie nie obowiązuje wypełnianie okręgowego,, Rejestru połowów”.
§ 6
Z wędkowania wyłącza się wyspę i most spacerowy na wyspę.
§ 7
Dokumentem uprawniającym do wędkowania na stawie jest wydana tylko dla członków Koła PRZEPUSTKA/ZEZWOLENIE na dany rok, którego otrzymanie jednocześnie jest zgodą na podporządkowanie
się obowiązującemu Regulaminowi.
§ 8
W czasie wędkowania wędkarz musi posiadać: zezwolenie na wędkowanie, legitymację członkowską PZW
z opłaconą składką, kartę wędkarską.
§ 9
Sezon wędkarski na łowisku trwa cały rok. Doba połowowa liczy się od momentu rozpoczęcia wędkowania.
§ 10
Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia, Zarząd Koła zastrzega sobie prawo do tygodniowego zamknięcia stawu w czasie rozgrywania zawodów oraz wykonywania prac gospodarczych dla indywidualnego wędkowania.
§ 11
Dopuszcza się wszystkie metody wędkowania zgodne z ,,Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb” PZW.
Połów odbywa się dwoma wędkami z brzegu.
§ 12
Młodzież do 14 lat ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, ma prawo wędkować dwoje dzieci, każde na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę (w przypadku wędkowania z dziećmi do lat 14 – 3 wędki).
§ 13
Członek koła ma prawo udostępnić współmałżonkowi, posiadającemu kartę wędkarską, jedną ze swoich wędek
do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności posiadania zezwolenia przez współmałżonka (w przypadku wędkowania ze współmałżonkiem – 2 wędki).
§ 14
Zabrania się kąpieli, oraz używania środków pływających w celach nęcenia
i sondowania oraz zakaz nęcenia chlebem.
§ 15
Na stawie obowiązuje właściwe zachowanie oraz przestrzeganie przepisów zawartych
w niniejszym Regulaminie oraz zasad bezpieczeństwa.
§ 16
Zgodnie z ,,Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb” wędkarz zobowiązany jest utrzymywać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
§ 17
Wyznacza się limity dobowe połowu ryb:
karp, leszcz, szczupak, lin, amur – 2szt. łącznie/na dobę. 
Pozostałe gatunki i wymiary ochronne zgodnie z ,,Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb”.
§ 18
Na stawie obowiązują następujace wymiary ochronne:
- szczupak, amur - 50cm;
lin - 30cm;
- wymiar ochronny karpia: dolny 35cm i górny od 60cm;
- całkowity zakaz połowu karasia w sezonie 2017r.

§ 19
Do lądowania złowionej ryby może być użyty jedynie podbierak (zakaz używania osęki).
§ 20
Zabrania się:
-  odstępowania dokumentów uprawniających do wędkowania innym osobom;
- czyszczenia ryb na brzegu i wyrzucania wnętrzności do wody;
- pozostawienia jakichkolwiek śmieci i odpadków;
- palenia ognisk wokół zbiornika;
- spożywania alkoholu podczas wędkowania;
- wjazdu samochodem poza obszar chodnika prowadzącego do budynku klubowego;
- dokonywania zamiany złowionych ryb określonych limitem na większe.
Jeżeli wędkujący zdecydował się na zabranie ryby (umieszczenie w siatce), to po złowieniu drugiej (większej)
ryby ograniczonej limitem nie może jej wymienić poprzez wypuszczenie ryby znajdującej się już w siatce)
i jest zobowiązany do opuszczenia stawu jeżeli zdecyduje się zabrać drugą złowioną rybę;
- chowania złowionych ryb w bagażnikach samochodów, w trawie i innych opakowaniach
przed zakończeniem łowienia.
§ 21
Kontrole na stawie mogą przeprowadzić członkowie Zarządu Koła, Społeczna Straż Rybacka,
która może poprosić wędkarza o wgląd do jego samochodu oraz bagażu,

a także służba ochronna obiektu - SUFO.

§ 22
Posiadacz PRZEPUSTKI/ZEZWOLENIA uprawniony jest do sprawdzania posiadania zezwolenia przez innych wędkarzy łowiącychna stawie, a w przypadku jego braku zobowiązany jest powiadomić organa uprawnione
do kontroli.
§ 23
W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, funkcjonariusze organów, o których mowa w § 21
są upoważnieni do zatrzymania PRZEPUSTKI/ZEZWOLENIA i przekazania do Zarządu Koła.
§ 24
Osobie, której zatrzymano PRZEPUSTKĘ/ZEZWOLENIE, zostanie ono cofnięte, a fakt ten może stanowić podstawę
do odmowy jego wydania w roku następnym lub też skierowania sprawy do sądu koleżeńskiego.
Decyzję w tej sprawie podejmie Zarząd Koła.
§ 25
Pozostałe przepisy są zgodne z ,,Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb”.
§ 26
Zmiany w powyższym regulaminie mogą być wprowadzone po wystąpieniu istotnych spraw organizacyjnych.
O wszelkich zmianach Zarząd zobowiązuje się przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Członków Koła w formie sprawozdania.

 Odpowiedź na pytanie w sprawie łowiska

Batalia o nasz staw trwa od momentu jego powstania, czyli od roku 1983, kiedy to członkowie naszego Koła,
w ramach czynów społecznych, z terenów bagiennych utworzyli łowisko. Od początku jego powstania stało
się bardzo atrakcyjnym miejscem spędzania wolnego czasu i spełniania swojego hobby,
z dala od zgiełku kąpiących się i pseudowędkarzy.
Staw wchodzi w skład kompleksu wojskowego - Klub Garnizonowy Żagań (zainteresowanych odsyłam do map geodezyjnych Nadleśnictwa Żagań oraz rozkazu Dowódcy Garnizonu Żagań). Właścicielem obiektu jest MON/DWLąd, Zarządcą - Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, a Administratorem - 43.WOG,
Użytkownikiem - Dowódca 11LDKPanc (zainteresowanych odsyłam do Zarządzenia NR 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania nieruchomościami przeznaczonymi
na zakwaterowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz właściwości organów wojskowych
i norm rozmieszczenia).
Poprzedni Prezes starał się o przyłączenie naszego stawu do wód PZW Okręgu Zielona Góra.
Jego starania stały się bezcelowe, ponieważ ZO nie wyraził zgody - nie przyjął uchwały o przyłączeniu naszego stawu do wód Okręgu (zainteresowanych odsyłam do strony internetowej Okręgu - ZO/Wykaz wód PZW Okręgu Zielona Góra/Drobne wody o powierzchni do 2ha) - naszego stawu nie ma w wykazie,
a zatem NIE JEST WODĄ PZW OKRĘGU, a tylko i wyłącznie wodą należącą do MON.
Koło nasze, jako wojskowe, posiada zgodę na opiekę, korzystanie i ustalanie zasad wędkowania
na stawie - Administratora i Użytkownika obiektu, czyli 43.WOG oraz Dowódcy 11LDKPanc.
To, że zezwolenia otrzymywali też członkowie PZW z innych Kół, było tylko i wyłącznie dobrą wolą członków naszego Koła (Zgromadzenia członków).
W tym roku takiej woli nie było, więc nie będzie zezwoleń dla członków z innych Kół.
Wydaje mi się, że w sposób jasny zdementowałem pogłoskę, iż ,,wędkarze" - piszę w cudzysłowie
(czytaj mięsiarze), którzy trzebią rybostan na wszystkich okolicznych wodach, oprócz GKO,
bez zgody członków naszego Koła (Zgromadzenia) mogą u nas wędkować.

Kto to będzie egzekwował: sami członkowie posiadający PRZEPUSTKI/ZEZWOLENIA ,
Powiatowa Społeczna Straż Rybacka, z którą mamy porozumienie,
SUFO - ochraniające obiekt wojskowy
oraz MY SAMI!

 
Tworzenie stron, projektowanie wizytówek, szablony aukcji - wPartner.pl